УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение


ОТ „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД,


Уведомяваме Ви, че фирма „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ЕАД, гр. София има инвестиционно намерение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4952,6 kWp и пикова мощност на страна АС 4808,4kW, в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, с обща площ: 110763 кв. м., в с. Могила, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, местност Далаков път, с ТПТ: Урбанизирана, НТП: „За друг обществен комплекс“.

1. Резюме на предложението:

Представеното инвестиционно намерение на „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София предвижда „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 4952,6 kWp и пикова мощност на страна АС 4808,4kW, в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, с обща площ: 110763 кв. м., в с. Могила, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, местност Далаков път, с ТПТ: Урбанизирана, НТП: „За друг обществен комплекс“. Инвестиционното намерение е ново.

Проекта ще се реализира в имот собственост на „НУРТС България“ ЕАД За провеждане на процедура по промяна предназначението на земята и за осъществяване на инвестиционното намерение ще се изработи Подробен устройствен план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имота, като ще се определят:

устройствена зона - Предимно производствена (Пп) - за друг обществен обект, комплекс и производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми източници и конкретно предназначение на имота – фотоволтаична електроцентрала, трафопост и друг обществен обект, комплекс при следните градоустройствени параметри:

 • Устройствена зона „Пп“ – предимно производствена;
 • Максимален кинт 2,4;
 • Минимална озеленена площ 20%;
 • Максимална височина /кота корниз/ 10 метра;
 • Свободно застрояване.

2. Технически параметри на централата:

 • Максимална АС мощност – 4808,4 kW
 • Максимална DC мощност – 4952,6 kWр
 • Коефициент на нелинейни изкривявания (клирфактор) - < 2%
 • Номинално изходящо напрежение - 20kV AC
 • Брой на фазите - 3 бр.
 • Честота - 50Hz

3. Местоположение:

Инвестиционното намерение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 48765.17.42, с обща площ: 110763 кв. м., с. Могила, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, местност Далаков път, с ТПТ: Урбанизирана, НТП: „За друг обществен комплекс“. За реализиране на инвестиционното предложение ще се ползва единствено територията на посочения имот. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.

project map